നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി മുഖാമുഖത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

Share This Story, Choose Your Platform!

Share This Story,

Published On: February 16, 2024Categories: College News